Algemene voorwaarden

Koninklijke Hoger Op Wolvertem Merchtem VZW
Veilinglaan 66
1861 Wolvertem
BTW: BE 408 303 979

Art. 1.  Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op elke aanbieding, overeenkomst of bestelling die bij onze club wordt geplaatst. Iedere aankoop welke een inschrijving bij onze club impliceert, houdt eveneens in dat de speler of diens ouder/voogd uitdrukkelijk akkoord gaat met het intern reglement. Eventuele bijzondere voorwaarden van onze kopers-klanten zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze door ons schriftelijk werden goedgekeurd. Een eventuele schriftelijke goedkeuring blijft beperkt in de tijd tot maximum 12 maanden.

Onze algemene verkoopsvoorwaarden mogen niet als stijlclausules worden opgevat, maar leggen effectief de verbintenissen tussen onze VZW en de klant vast.

Art. 2.  De aanvaarding en de levering van de koopwaren of inschrijving vindt plaats op onze maatschappelijke zetel. In geval de koper ons verzoekt elders te leveren zal de verzending van de goederen geschieden op zijn risico en op zijn kosten. Geen enkele prestatie buiten onze maatschappelijke zetel is in onze prijzen inbegrepen.

Art. 3.  Indien er sportmateriaal of andere goederen ter beschikking worden gesteld bij de inschrijving, zijn vanaf het ogenblik van terbeschikkingstelling van deze goederen aan de koper alle risico’s van beschadiging of tenietgaan ten laste van de koper. Hij is dan ook verantwoordelijk voor de bewaking en onderhoud van de geleverde goederen. 

Art. 4. Klachten i.v.m. de goederen moeten binnen 8 dagen na ontvangst van deze goederen bij aangetekend schrijven worden meegedeeld, bij gebreke waaraan de klacht onontvankelijk en ongegrond is. Onze aansprakelijkheid blijft steeds beperkt tot het omruilen van de goederen die niet voldoen, of, wanneer de herstellingskosten lager zouden liggen dan de vervangwaarde van de goederen, het herstellen van de goederen die niet voldoen. Er kunnen ons geen andere terugbetalingen, kosten of schadevergoedingen worden aangerekend, ongeacht hun oorzaak.

Art. 5. Indien een speler of diens ouder/voogd zich inschrijft bij de club blijft de overeenstemmende vergoeding verschuldigd voor één seizoen, ook al wenst de speler of diens ouder/voogd lopende het seizoen geen deel meer uitmaken van de club.

Art. 6. Op het ogenblik van de inschrijving is de inschrijvingskost/lidgeld onmiddellijk en volledig verschuldigd. Indien er geen betaling wordt uitgevoerd, is de speler niet ingeschreven bij onze club. Het lidgeld geldt voor een inschrijving voor één seizoen.

Art. 7. Mocht uitzonderlijk het inschrijvingsgeld op een latere datum worden overgemaakt aan onze club, is voor elke laattijdige betaling van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling vanaf de factuurdatum een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand, de interesten voor elke begonnen maand zijn voor de hele maand verschuldigd.

Art. 8. In beginsel zijn onze geafficheerde prijzen steeds inclusief BTW.

Art. 9. De eventuele nietigheid of onafdwingbaarheid van een clausule of een gedeelte ervan, tast de geldigheid van de andere clausules/gedeelten niet aan.

Art. 10. Alleen de rechtbanken te Brussel zullen bevoegd zijn om de geschillen te beslechten welke ter gelegenheid van deze verkopen zouden kunnen ontstaan.          

Bijzondere voorwaarden – Website

ALGEMEEN

Bij bestellingen of inschrijvingen via de webshop heeft u de mogelijkheid onze verkoopsvoorwaarden af te drukken en/of op te slaan. Tezamen met deze voorwaarden is ook het intern reglement van de club van toepassing.

Deze bijzondere voorwaarden zijn tezamen met de algemene voorwaarden van toepassing op de geplaatste bestelling en kunnen steeds worden geraadpleegd op de website.

Koninklijke Hoger Op Wolvertem Merchtem VZW behoudt zich het recht om op ieder moment eenzijdig de algemene voorwaarden te wijzigen. Controleer de voorwaarden alvorens een bestelling te plaatsen of u in te schrijven.

HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN

Bij aankopen of inschrijvingen op de website heeft de speler of dienst ouder/voogd (consument) het recht om de aankoop te herroepen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag van levering of de inschrijving en betaling van het lidgeld bij onze club.  Indien de periode van 14 kalenderdagen is doorlopen, vervalt het herroepingsrecht.

Dit herroepingsrecht kan worden uitgeoefend per mail op info@wolvertem-merchtem.be of via het speciaal daartoe bestemde herroepingsformulier dat u kan terugvinden onderaan deze algemene bijzondere voorwaarden.

Onze club zal nagaan of het herroepingsrecht van toepassing is. In bevestigend geval ontvangt de speler of diens ouder/voogd een e-mail met de retourinstructies.

In ieder geval zal onze club binnen de 14 kalenderdagen na kennisname van de terechte uitoefening van het herroepingsrecht, de ontvangen lidgelden terugbetalen op rekening van de klant.

Let op:

  • In geval er goederen werden geleverd, zijn de kosten voor het retourneren van de goederen volledig voor rekening van de speler of diens ouder/voogd.
  • De speler of diens ouder/voogd is verantwoordelijk voor eventuele waardeverminderingen van de goederen als deze onjuist of verkeerd gemanipuleerd zijn.

Voor professionele spelers geldt het herroepingsrecht niet.

Geschillenbeslechting

Als consument hebt u het recht een officiële klacht in te dienen bij de Europese Commissie, indien u dit nodig acht.
Dit kan op volgende website: https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_nl

Intellectuele eigendomsrechten

De lay-out, structuur, afbeeldingen, teksten, video en andere gegevens van de website zijn en blijven eigendom van onze club en mogen niet heruitgegeven worden in welke andere vorm dan ook.  Zij vallen dan ook onder het intellectueel eigendomsrecht.

Bij het surfen en of kopen van onze goederen verkrijgt u hierop geen recht.

Privacy

Koninklijke Hoger Op Wolvertem Merchtem VZW vzw heeft een beleid voor het gebruik van cookies en voor de verwerking van persoonsgegevens.
U kan deze hier raadplegen.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00